fbpx
Какви пречки стоят пред бизнеса?

Какви пречки стоят пред бизнеса?

Все по-малко млади хора в активна възраст се решават да започнат самостоятелен бизнес или планират  такъв в Бургас. Според мен  проблемът не е в самочувствието или квалификацията на кандидат бизнесмените. Генезисът се корени в това, че  бизнесът е натоварен  от излишни данъци и бюрокрация.

За това съдейства общинската администрация, която произвежда многобройни наредби, които се „обогатяват“ от Общинския съвет. Има бюрократични пречки,  прекалено много разрешителни  и административни режими.

Малкият бизнес, дори „мини бизнесът“, който е в България, определено има много затруднения и утежняване с данъци.  Един от тях е допълнителният данък „Уикенд“, от от 1 януари 2016 г., при който  дружествата следва да декларират пред Националната агенция по приходите дали собствениците, управителите и/или служителите им използват фирмени активи за лични нужди. Налогът стана популярен в обществото като „данък уикенд “.

За да се стимулира бизнес инициативността, Общината трябва да предостави терени, инфраструктура и ниски данъци. Така е в Турция, така е и в много други страни.

А у нас положението е точно обратното – не само не се стимулира, а и се пречи!

За да се увеличи броят на предприемачите у нас, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” целеше да  финансира с 98 милиона лева фирми, които да разработят или внедрят нова технология.

Евро програмата обаче не  доведе до увеличаване на броя на предприемачите, поради многото пречки за кандидатстване по нея – невъзможност от събиране на необходимите 60 точки, многото критерии и изисквания, краткото време.

Често използвани разрешения и одобрения, които пораждат тежест за фирмите, биха могли да бъдат унифицирани по отношение на разходи, срокове и брой необходими процедури или документи.  Кандидати за предмет на тази реформа биха могли да бъдат следните области:

  • разрешението за поставяне на рекламно информационни елементи, за извършване на пътнически таксиметрови превози и за разполагане на преместваеми обекти.
  • Намаляване на административните разходи. Би могъл да се прилага принципът на възстановяване на разходите по отношение на таксите за административни услуги. Реформите може да стартират пилотно спрямо следните режими: разрешение за разполагане на преместваеми обекти и за поставяне на рекламно-информационни елементи.
  • Използване на публичните регистри и избягване на дублирането на документи. Потокът от документи и качеството на обслужване биха могли да се оптимизират чрез ефективно използване на средствата на електронното правителство. Например в Общината може да се въведе електронна заверка на регистъра на настанените туристи и реализираните нощувки. Необходимо е когато фирмите се задължават да предоставят документи, да се избягва дублирането им.

Административни пречки пред бизнеса: Давам пример с многото разрешителни, за да бъде поставен един павилион.

Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се входират на деловодство на Община Бургас, след което се предоставят на дирекция „Икономика и стопански дейности“, за докладване пред Комисията по реклама. Към заявлението се прилагат:

  1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;
  2. Ситуационно решение, изработено от архитект – художник, дизайнер, фотограф и инженер; архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб; предложение за електрическо захранване; обяснителна записка; снимки, колажи и други, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи към прилежащата градска среда, изработени от правоспособни специалисти;
  3. Документ за собственост, когато сградата, съоръжението или теренът, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, не е собственост на Община Бургас;
  4. Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен рекламно-информационният елемент, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението се подава от несобственик;
  5. При сгради с режим на етажна собственост – съгласие от собствениците, дадено по реда на Закона за управление на етажната собственост, а за сгради, обявени за паметници на културата или в ансамбъл и след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;
  6. Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението, съгласно Тарифата на Община Бургас за местните такси по Закона за местните данъци и такси;
  7. Документ за платен депозит в размер на една месечна такса на позиция за РИЕ, разположени на общинска собственост.

Лицата, в полза на които ще се издават разрешения за поставяне, предоставят в дирекция „ИСД“ копия от платежни документи за внесени :
– Такса за техническа услуга за издаване на разрешение;
– Дължимата такса за първия месец от действието на разрешението;
– Размера на предложената инвестиция от заявителя еднократна инвестиция по чл.31, ал.7;

– Авансово, при получаване на разрешението за поставяне на РИЕ, сума в размер на 3 /три/месечни такси.

Друга голяма тема е Строителството.

Голям проблем в съществуващото законодателство е, че няма разлика за изискванията за съдържание на проектна та документация за различните категории строежи. От кокошарник до летище се изискват едни и същи документи.

Важна тема е кой и как печели обществените поръчки в Община Бургас? Според  пpoyчвaнe нa БTΠΠ: Kopyпциятa e ocнoвнa пpeчĸa пpeд бизнeca зa yчacтиe в oбщecтвeни пopъчĸи

Ocнoвни пpeчĸи зa фиpмитe y нac ca ĸopyпциятa, aдминиcтpaтивнитe cпънĸи, нeпocилнитe изиcĸвaния и нeяcнoти в Зaĸoнa зa oбщecтвeнитe пopъчĸи (ЗOΠ

Осигуряването на условия за предприемачески възможности за младите хора има потенциал да намали нивото на младежка емиграция и дори да стане един от главните фактори, стимулиращи емигрантите да се завърнат.

Купуването и продаването на гласове е престъпление